Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Bike tuning centrum Rudná

 

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky Bike tuning centrum, (dále jen VOP)

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Zdeněk Chalupa - Bike tuning centrum, IČ 66437563, DIČ CZ7603010624, se sídlem Rudná u Prahy Na Drahách 430, 25219,adresa obchodu Rudná u Prahy,Masarykova 644, ŽL:č.j.233/98/R/Hu,ev.č.321000-26668-00,Vydal:OŽU-Praha západ , jako prodávající (dále jen „Bike tuning centrum“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky Bike tuning centrum, (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Zdeněk Chalupa - Bike tuning centrum, IČ 66437563, DIČ CZ7603010624, se sídlem Rudná u Prahy Na Drahách 430, 25219,adresa obchodu Rudná u Prahy,Masarykova 644, ŽL:č.j.233/98/R/Hu,ev.č.321000-26668-00,Vydal:OŽU-Praha západ , jako prodávající (dále jen „Bike tuning centrum“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Bike tuning centrum sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Bike tuning centrum, dodáváme pouze na dobírku nebo platbu dopředu, v případě osobního předání je nutná platba jen v hotovosti

b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Bike tuning centrum uváděny včetně i bez DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Rudné u Prahy je náklad 20,- Kč do objednávky 300,- kč 0,- kč od částky 301,- kč

c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží, toto odstoupení musí zaslat nebo přinést na adresu obchodu Bike tuning centrum spolu s vrácením zbožím, nebo nás o vrácení informovat v této lhůtě a zboží dodat bez zbytečných odkladů maximálně však do 14 dnů.

d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele

- zboží, které podléhá rychlé zkáze

- media (knih, případně CD a DVD disky) kde by mohlo dojít k porušení autorských práv

e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

III. Smlouva

Smlouvu uzavírá Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Bike tuning centrum s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Bike tuning centrum. Uzavření smlouvy Bike tuning centrum neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se Bike tuning centrum zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Bike tuning centrum kupní cenu.

Odpovědnost Bike tuning centrum

Bike tuning centrum odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Bike tuning centrum zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

na odstranění vady opravou věci,

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Bike tuning centrum, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Bike tuning centrum; to neplatí, žádál-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Bike tuning centrum vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Bike tuning centrum

nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Bike tuning centrum nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Bike tuning centrum dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Bike tuning centrum odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Bike tuning centrum vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Bike tuning centrum. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Bike tuning centrum zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy tedy ode dne převzetí zboží.

Bike tuning centrum umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Bike tuning centrum bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Bike tuning centrum obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Bike tuning centrum spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu (pro vrácení finančních prostředků). Spotřebitel odpovídá Bike tuning centrum pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Bike tuning centrum bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Bike tuning centrum a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Bike tuning centrum, co ještě vrátit může, a dá Bike tuning centrum náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při odstoupení od kupní smlouvy, dopravu za vrácené zboží hradí zákazník.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Bike tuning centrum., IČ 66437563. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím mailu info.bike@seznam.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Bike tuning centrum: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 11:00 hodin.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. V případě, že se Vám cena nelibí a máte pro to rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), napište a domluvte si lepší! Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncová cena.

Ceny na eshopu a v Kamenném obchodě, jsou rozdílné !

VIII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu Bike tuning centrum. Bike tuning centrum doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX.Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při osobním převzetí

b. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

e. platba předem bankovním převodem (odeslání zásilky je zdrženo o 2-3 dny dle vaší banky)

 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Bike tuning centrum.

X. Dodací podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Bike tuning centrum a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bike-tuning-centrum.cz.

Bike tuning centrum sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Bike tuning centrum, dodáváme pouze na dobírku nebo platbu dopředu, v případě osobního předání je nutná platba jen v hotovosti

b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Bike tuning centrum uváděny včetně i bez DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Rudné u Prahy je náklad 20,- Kč do objednávky 300,- kč 0,- kč od částky 301,- kč

c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží, toto odstoupení musí zaslat nebo přinést na adresu obchodu Bike tuning centrum spolu s vrácením zbožím, nebo nás o vrácení informovat v této lhůtě a zboží dodat bez zbytečných odkladů maximálně však do 14 dnů.

d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele

- zboží, které podléhá rychlé zkáze

- media (knih, případně CD a DVD disky) kde by mohlo dojít k porušení autorských práv

e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

Důležité

použité zboží, zboží bez obalu, opravdu nemůžeme vyměnit.
Děkujeme za pochopení..

EET

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu usprávce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Doprava a Platba přepravní společností PPL
přinášíme vám lepší ceny a doručení do 24 hodin od odeslání zásilky

Ceník platný od 2.3.208

Ceník dopravy v ČR a SR

Doručení objednaného zboží a způsoby odběru, na jeden balík

Osobní odběr - platba v hotovosti - osobní vyzvednutí

 

os. vyzvednutí       Cena       pl. kartou

    1,- až 300,-                 20,- kč             nelze

301,- až 5000,-                 0,- kč             nelze

5001,- a více                    0,- kč             nelze

PPL ČR - zboží vám zasíláme na dobírku 

 

       Nákup                  Cena             Poznámka

      1,- až 1000,-            100,- kč + 20,- kč dobírka   (pouze ČR)

1001,- až 5000,-              90,- kč + 20,- kč dobírka   (pouze ČR)

5001,-   a více              ZDARMA                               (pouze ČR)

PPL ČR - zboží vám zasíláme po uhrazení bankovním převodem

 

       Nákup                  Cena             Poznámka

      1,- až 1000,-              99,- kč           (pouze ČR)

1001,- až 5000,-              89,- kč           (pouze ČR)

5001,-   a více               ZDARMA          (pouze ČR)

PPL SLOVENSKO - zboží vám zasíláme na dobírku.

 

       Dobírka                   Cena             Poznámka

  300,-  až 6000,-           180,- kč  + 40,- kč dobírka  (pouze SR)

6001,-   a více              ZDARMA                              (pouze SR)

Seznam služeb zdarma pro přepravu zboží:

 

Sledování zásilek na webu.

Zasílání SMS zpráv před a při doručování..

Zasílání e-mail zpráv před a při doručování..

3x pokus o doručení..

Možnost se s kurýrem dohodnout na doručení jaké vám vyhovuje.

Možnost změnit adresu doručení (řeší se s kurýrem)

Doručení do 24/48 hodin od odeslání zásilky.. (sobota a neděle se nedoručuje!)

Copyright © bike-tuning-centrum.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© bike-tuning-centrum.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Duležité informace

Obsah Vašeho košíku   0,00 CZK