zboží: 0 0,00 Kč

zpracování osobních údaju

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,  
 v souvislosti s naší činností a vzhledem k účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Vám sdělujeme, že pro řádné poskytování našich služeb dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů, které považuji za důvěrné a nakládám s nimi v souladu s platnými právními předpisy České republiky a uvedeným Nařízením.
Jako Správce osobních údajů Vás jako subjekt osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení informuji, že:

Správcem osobních údajů je Bike tuning centrum sídlem Masarykova 644 Rudná, kontaktní údaje: 774 019 666 info.bike@seznam.cz (dále jen „Správce“).

Vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence jako zákazníka či zástupce zákazníka (u právnické osoby), a řádného poskytování služeb, a to včetně vyřizování případných nároků smluvních stran z plnění, dále za účelem plnění právních povinností a dále pro marketingové účely Správce.
Správce bude zpracovávat osobní údaje v elektronické i v listinné podobě,
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a současně také plnění právních povinností Spávce dle právních předpisů. Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce, kam  patří zpracování osobních údajů pro případný přímý marketing.

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, v případě trvání smluvního vztahu minimálně po tuto dobu a dobu trvání záruční doby a dále po dobu, po kterou je povinen Správce tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. Údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu bude Správce zpracovávat po dobu evidence zákazníka, nejdéle však do doby podání námitky proti přímému marketingu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Správce nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít  Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Osobní údaje jsou předávány v nezbytné míře dopravci zboží. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude subjektu osobních údajů poskytnut na vyžádání.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Spávce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Vaše osobní údaje, která Správce zpracovává pocházejí od Vás, případně z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zejména z obchodního či živnostenského rejstříku.

Budou-li některé Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněn/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.